प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२२ साठी पिक विमा हप्त्यापोटी उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदान रु. ७२४,५१,४६,८०९/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत. | Loksutra